Quiapo Church 19 October 2019 – 12.15pm Misa Nazareno Homily

bandicam 2019-10-19 21-02-06-782.jpg

Holy Mass for the Memorial of St. Isaac Jogues and Companions

Homily by Fr. Leo Ignacio

Quiapo Church, 19 October 2019

Magandang tanghali po sa inyong lahat.

Kahapon po, bilang pakikibahagai sa paanyaya ng Santo Papa Francisco na ipagdiwang ang isang pambihirang buwan ng Misyon, mayroong naganap na isang buong araw ng pagtitipon sa Cuneta Astrodome, ito ay ang “Pista ng Misyon” na mayroong temang “Baptised and Sent” mga bininyagan at mga isinugo. Tayong lahat ay kabilang sa misyon na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang Simbahan, sapagkat lahat tayo ay nabinyagan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at tayo dala ng ating binyag ay sinusugo upang ipahayag ang mabuting Balita.

At papaano natin maipapahayag ang Mabutang Balita? Unang-una’y walang pupunta sa isang Misyon na hindi marunong magtiwala o manampalataya, bitbit natin ang binhi ng panampalatayang pinagkaloob sa atin noong tayo ay biniyagan at ito’y pauusbungin nation hanggang sa magkabunga sa ating buhay at doon tayo maaring tumugon sa misyon ni Kristo.

Ayon po sa ating Mahal na Kardinal upang maisabuhay natin ang pagmimisyon bilang mga nabinyagan at bilang mga naisugo, mahalaga unang-una na mayroong tayong “personal encounter with the Lord.” Minsan po ba asa ating panalangin sa paanan ng Mahal na Poong Hesus Nazareno, nagkaroon na ba tayo ng isang personal and intimate encounter with God? Yung talangan sa pagharap mo sa kanya, sa pananatili mo sa katahimikan, sa iyong pagiisa ramdam na ramdam mo ang kanyang presensya kahit hindi ka pa nagsasalita o kahit wala pa siyang sinasabi sa iyo. Dumating na ba sa buhay panalangin natin na talagang punong-puno tayo at pinuspos tayo ng Espiritu Santo na tila gusto na nating sumunod sa Panginoon na walang pag-aalinlangan, na walang duda.

Mahalaga po bilang isang nabinyagan sa Espiritu Santo aat mahalaga po sa isang tumatanggap sa isang misyon na meron siyang encuentro sa Panginoong Hesus sapagkat ito lamang ang kanyang dadalhin sa kanyang paglalakbay. Natatandaan ninyo hindi ba’t sinabi ni Hesus kapag kayo ay pumunta sa isang bayan upang magmisyon, huwag ka nang magdala ng kung ano-ano pa, dalhin mo lamang ang karanasan mo kay Hesus at ito’y sobrang sapat na.

Kaya’t minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay maaring ipadala ng Panginoon sa isang misyon, hindi nangangahulugan na tayo’y ipadala sa malayong lugar, baka sa katabi lamang natin maari tayong mag-misyon, sa kasama natin sa bahay maari nating ipakilala si Hesus o di kaya’y sa isang taong lumapit sa atin maari tayong magmisyon at ipahayag natin ang Mabuting Balita. Ngunit ano ang ating ipapahayag, ano ang ating ipapakilala kung wala tayong “personal encounter with God.” Mahalga po sa isang mananampalataya, sa isang binigyan ng binhi ng pananampalataya ay mayroong encuentrong napakalapit sa puso ni Hesus.

Pangalawa po, mahalaga po sa isang nagmimisyon na siya ay mabuti at matatag na saksi. “A witness to the life of God, a witness to the Gospel.” Mahalaga po na kapag ikaw ay saksi, ikaw ay marunong tumayo sa iyong sinasampalatayanan, ikaw ay naninindigan sa katotohanan, ikaw ay handang mamatay alang-alang sa Kaharian ng Diyos. Mayroon ba tayong ganitong lakas ng loob? Mayroon batayong ganitong pagsunod kay Hesus, maari ba tayo sa anumang oras ay tawaging Martir ng Simbahan sapagkat tayo ay dakilang saksi? Sapagkat tayo’y nanindigan, sapagkat tayo ay tumayo alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon? Mahalaga mga minamahal kong mga kapatid kung ikaw ay nabinyagan at isinugo ng Diyos, ikaw ay nararapat na maging saksi.

Saksihan natin ang kabutihang loob ng Diyos, saksihan natin ang Mabuting Balita ng Panginoong Hesus, saksihan natin ang mga magagandang aral ng Simbahan, saksihan natin ang kanyang pag-ibig, saksihan natin ang pagpapatawad, saksihan natin ang pagiging bukas-palad, saksihan natin ang buhay ni Hesus. Ganyan maging isang misyonero, ganyan maging isang binyagan, ganyan ang isang isinugo.

Pangatlo po mga minamahal kong mga kapatid ay mayroong “missionary activity.” Isipin nga po natin ngayon mga minamahal kong mga kapatid sa paanong paraan kaya ako nakikibahagi sa Misyon ng Simbahan, meron ba akong munting kontribusyon upang maipahayag ang paghahari ng Diyos sa lupa, hindi ba’t ito ang isang paraan upang kilalanin natin ang kanyang pangalan, hindi ba’t sinabi sa ating Ebanghelyo “ang sinong kumikilala sa akin ay kikilananin ko rin, ay kikilananin ng Anak ng Tao sa harapan ng mga Anghel. At kung sinumang nagtatatwa sa akin ay itatatwa din ng Anak ng Tao sa harapn ng mga Anghel sa langit” upang tayo’y makilala ang Diyos sa buhay natin, hanapin natin ang mga pagkakataon na tayo ay maaring magmisyon at ang misyon ng isang pinagkakatiwala sa atin ay bagay na nagpapabanal sa atin, mga bagay, mga sitwasyon, mga gawain na nagpapahatid sa atin sa Kaharian ng Langit, na nagpapalapit sa atin sa Puso ni Hesus, na nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Meron ba tayong mga ganong gawain, siguro’y kinakailangn natin itong siyasatin at kilalanin sa ating sarili, mga iba’t iba o munting misyon na maari kong maibigay alang-alang sa Diyos.

At yung pang-apat na ibinigay kahapon na magandang  pagnilayan ay yoong “Empowerment” o yung pagbibigay kapangyarihan sa atin bilang mga isinugo. Minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay may angking kalakasan, may angking katatagan, may angking kapangyarihan gamitin natin ito hindi upang ipakilala lamang ang ating sarili, hindi upang ilagay sa pedestal ang sarili, hindi upang malamangan ang iba, hindi upang siya o ako lamang ang makilala. Yung Empowerment ay ibinibigay sa atin upang maipahayag natin ang sadyang mahalaga sa buhay upang maipakilala natin ang tunay na mayroong kapangyarihan na pinagmumulan ng lahat ng gma ito, walang iba kundi ang Diyos.

Huwag nating kalilimutan sa pangaraw-araw nating buhay na ang ating misyon ay maipakilala si Kristo sa mundo, maipalaganap ang kanyang Mabuting Balita, maisiwalat ang katotohanan at maipamahagi ang kanyang liwanag. Sa iyong mga salita, sa iyong mga kilos at ginagawa, sa iyong pagtindig at pagtayo, ito ba’y nagpapakilala kay Hesus? Amen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s