Quiapo Church 18 September 2019 – 8am Holy Mass Homily

bandicam 2019-09-18 11-40-04-788

Holy Mass for the 24th Wednesday in Ordinary Time (Year C)

Homily by Fr. Daniel Voltaire Hui

Quiapo Church, 18 September 2019

Isang magandang umaga po sa inyong lahat.

Tila nalilito ang ating Poong Hesus Nazareno sa ating Ebanghelyo ngayon, hindi niya alam kung ano pa ba ang dapat niyang gawin, hindi niya alam kung ano pa bang gusto ng mga tao, nalilito ang Poong Hesus Nazareno bakit? Sapagkat kapag siya’y gumawa ng mabuti, kapag siya’y nagpagaling ng mga maysakit, kapag siya’y nagpalayas ng mga demonyo, kapag siya’y nangaral sa mga tao, sa halip na magpasalamat, sa halip na sundin siya o pakinggan ang kanyang mga aral, pinipintasan nila ito, hinahanapan nila ng hindi maganda, hinahanapan nila ng butas, kaya hindi na alam ni Hesus kung ano ba ang dapat niyang gawin.

Ito yung sinasabi niya, para daw -si San Juan Bautista. Si San Juan Bautista, nangaral, isang dakilang propeta ngunit pinintasan nila, sinasabi nila, “inaalihan ng demonyo” sapagkat si San Juan Bautista ay madalas mag-ayuno, ano bang masama sa pag-aayuno, may masama ba sa pagfafasting, wala namang masama pero hinahanapan nila at ginagawan ng masama si San Juan Bautista. Si Hesus naman, nung nakita nila si Hesus, laging kumakain kasama ng mga makasalanan, laging nakikipaginuman kasama ng mga makasalanan, ano bang masama kumain kasama ang mga makasalanan, ano bang masama uminom kasama ng mga mahihirap, wala naman di ba?

Pero minsan parang ganito rin tayo, kapag may nagtuturo sa atin, kapag may nangangaral sa atin, sa halip na pakinggan yung aral, sa halip na pakinggan yung itinuturo, sa halip na itama ang gma maling ginagawa natin, hinahanapan natin ng pintas ang kapwa natin. Hindi ba kapag sinabi sa iyo “uy, bawal magtapon ng basura diyan” anong sasabihin mo “bakit ikaw, yun ngang harapan ng bahay mo ang dumi-dumi” di ba ganon tayo, kapag sinasabihan ka ng magulang mo “anak, mag-aral kang mabuti” anong sasabihin mo “bakit naman ikaw, di ka rin naka-graduate” di ba, “anak, huwag kang maninigarilyo” “bakit si tatay, inom ng inom” di ba, hinahanapan natin ng pintas ang kapwa natin, hinahanapan natin ng mali, sa halip na pinakikinggan natin yung pagtatama, sa halip na sinusunod natin yung mga aral sa atin, ang pinapalit natin ay pintas. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang namimintas, napakaraming tao ang nakakaita ng mali ng iba.

Mga kapatid, wala namang masama, kung makinig sa aral, wala namang masama kung itatama mo yung ginagawa mong mali, kung may makita kang kapintasan ng iba, sila na iyon, siya nang magdadala doon, ang pakinggan at tanggapin mo ay yung aral na itinuturo sa iyo.

Si Hesus at Juan Bautista, kailanman, hindi nagkamali, hindi gumawa ng mali anumang pintas, anumang butas ang hinahanap ng iba sa kanila, ngunit sadya lang talagang may mga taong ayaw makinig, sadya lang may mga taong ayaw silang sundin pero sa huli, anuman, sundin man o hindi, mabuti pa rin ang tinuro ni San Juan Bautista at ni Hesus.

Maging itong aral sa atin, pakinggan ang ating kapwa, pakinggan ang mga aral na sinasabi at itama ang ating mga mali sa halip na maghanap ng pintas sa iba. Amen.

[translation]

Good morning to all of you.

Our Poong Hesus Nazareno seems to be confused in our Gospel today, he doesn’t know what else to do, he doesn’t know what else people want, our Poong Hesus Nazareno is confused, why? Because when he does good, when he heals the sick, when he casts out demons, when he preaches to people, instead of giving thanks, instead of obeying him or listening to his lessons, they criticise it, they look for the bad, they seek the hole, so Jesus does not know what to do.

This is what he says, as if he were St. John the Baptist. St. John the Baptist, preaching, was a great prophet but they criticised him, they say, “possessed by a demon” because St. John the Baptist often fasted, what was wrong with fasting, was there anything wrong with fasting, nothing bad but they seek and do evil to St. John the Baptist. Jesus, on seeing Jesus, always eating with sinners, always drinking with sinners, is it wrong to eat with sinners, or is it bad to drink with the poor, nothing right?

But sometimes we feel the same way, when someone teaches us, when someone preaches us, instead of listening to the lesson, instead of listening to what is taught, instead of correcting our wrongdoings, we seek to criticise our neighbour. Isn’t it, when you are told “hey, don’t throw your trash there” what do you say “why you, the front of your house is filthy” isn’t it, when your parents tell you “child, study hard” what do you say “why  you, you didn’t graduate” right? “child, don’t smoke ” “what about dad, he drinks hard” right? we try to criticise our neighbour, we seek the wrong, instead of listening to the correction, instead of following our teachings, what we buy is criticism. Today, too many people criticise, too many people see others wrong.

Brethren, there is nothing wrong, if you listen to the lesson, there is nothing wrong if you correct what you are doing wrong, if you find someone else’s fault, that person, he or she will take it, listen and accept that lesson taught to you.

Jesus and John the Baptist, never, never mistakenly, made no mistake whatsoever, whatever holes others were looking for, but sadly there were people who would not listen, sadly there were those who did not want to obey but whether or not it is eventually obeyed, St. John the Baptist and Jesus still teach well.

Let it be our lesson to us, listen to our neighbour, listen to what is being said and correct our mistakes rather than seek criticism for others. Amen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s